KS Naložbe, d.d., Finančne naložbe

Ljubljana, Dunajska 9

vpisana v sodni register Okrožnega sodišèa v Ljubljani, št. reg. vl. 1/45014/00

osnovni kapital  16.315.848,77 EUR

matična št. 2225727,

ID DDV: SI74816926

predsednk NS France Pevec

direktorica Tanja Petročnik

KS Nalozbe, d.d., financne nalozbe, Ljubljana
  Site Map